Terms

Win een jaar Deliveroo

Algemene Voorwaarden:

 1. Deze algemene voorwaarden "Voorwaarden" zijn van toepassing op de Actie. Door deel te nemen aan deze Actie worden alle deelnemers geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard en stemmen ze in eraan gebonden te zijn.
 2. Actieperiode: de Actie loopt van dinsdag 22 december 2020, 12:00 uur tot donderdag 31 december 2020, 23:59 uur (CET).
 3. Vereisten voor deelname: Alle klanten die een Deliveroo-account hebben, een geldige creditcard of debetkaart bezitten en woonachtig zijn in België mogen deelnemen. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Werknemers, bedienden en arbeiders (of hun familieleden) van de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd), en ondernemingen verbonden aan de Organisator mogen niet deelnemen aan deze Actie.
 4. Om hun naam te laten opnemen in de trekking van de Actie moeten deelnemers het juiste antwoord geven op een vraag via een formulier: "In hoeveel steden in België is Deliveroo actief met eigen riders" en het e-mailadres opgeven dat ze gebruiken om te bestellen. Hoe meer Geldige Transacties ze maken tijdens de Actieperiode, hoe meer kansen ze hebben om te winnen.
 5. In deze Algemene voorwaarden betekent een "Geldige Transactie" een volbrachte bestelling plaatsen bij Deliveroo (d.w.z. een betaalde Deliveroo-bestelling) van om het even welke waarde, op de Deliveroo-account van de deelnemer, met een creditcard of debetkaart, bij om het even welk Deliveroo-restaurant, tijdens de Actieperiode.
 6. Eén Geldige transactie is gelijk aan één deelname aan de trekking van de Actie. Elke deelnemer mag meerdere keren deelnemen.
 7. De Prijs: 'Een jaar gratis Deliveroo' is gelijk aan een bedrag van in totaal € 1.300 aan Deliveroo-tegoed, opgesplitst in € 25 Deliveroo-tegoed per week, gedurende 52 weken. Het tegoed wordt toegevoegd aan de Deliveroo-account van de winnaar. Voor de Prijs gelden de algemene voorwaarden voor vouchers van Deliveroo, en indien de prijs wordt geaccepteerd door de winnaar kan de prijs niet worden overgedragen naar een andere account of ingeruild voor contant geld.
 8. Prijstrekking [1] [2] [3] [4] [5] : De deelnemer met het hoogste aantal Geldige Transacties binnen de Actieperiode is de winnaar. Als er meer dan één (1) deelnemer is met het hoogste aantal Geldige Transacties, wordt de winnaar willekeurig geloot d.m.v. software die anoniem een willekeurig getal kiest. De winnaar zal worden gecontacteerd of gekozen op 6 januari 2021, om 12:00 uur. Nadat de winnaar is bepaald:

i.       Doet Deliveroo binnen 10 werkdagen minstens drie pogingen om contact op te nemen met de winnaar via het e-mailadres dat is verbonden aan de account.

ii.      Heeft de winnaar na de laatste poging 7 dagen om te antwoorden op het bericht en te bevestigen dat hij/zij de Prijs wil claimen. Een niet-geclaimde Prijs vervalt en zal niet worden overgedragen aan een andere winnaar.

iii.     Maakt Deliveroo de naam van de bevestigde winnaar bekend op de Instagram-account van Deliveroo.

iv.    Als de winnaar de Prijs aanvaardt ontvangt hij/zij 52 x Deliveroo vouchercodes van elk € 25.

 1. De 52  Deliveroo vouchercodes van € 25 elk worden binnen 7 werkdagen vanaf de bevestiging van de winnaar dat hij/zij de prijs claimt naar de winnaar gestuurd overeenkomstig bepaling 8 (ii) hierboven.
 2. De 52 vouchers van € 25 elk zijn 365 dagen geldig van de datum van uitgifte overeenkomstig bepaling 9 (tenzij het tegoed vooraf vervalt overeenkomstig bepaling 12) en kunnen niet worden overgedragen naar het volgende jaar.
 3. Indien de winnaar zijn/haar Deliveroo-account sluit op eender welk moment tijdens de periode van 1 jaar, of zijn/haar account door Deliveroo moet worden gesloten om een bepaalde reden, zoals vermoedelijke fraude of misbruik, mag het tegoed volledig naar eigen goeddunken van Deliveroo worden verbeurd. Het tegoed wordt ook verbeurd als de Deliveroo-account van de winnaar wordt gesloten door de klant of door Deliveroo, omdat de winnaar verhuist naar een andere land (buiten België), bij invaliditeit of overlijden.
 4. Door de Prijs te accepteren stemt de winnaar toe dat de Organisator zijn/haar naam mag gebruiken voor publiciteit, promoties, drukwerk of uitzendingen, inclusief maar niet beperkt tot publiciteit op de websites en social media-accounts van de Organisator, en dit zonder vergoeding, voor een periode van vijf jaar na afloop van de Actieperiode. De winnaar kan worden gevraagd deel te nemen aan publiciteit voortvloeiend uit de Actie en citaten te verstrekken aan de Organisator wanneer en indien hij/zij hierom wordt gevraagd, maar is niet verplicht deel te nemen aan fotografische publiciteit. Als de winnaar er wel mee instemt dat zijn/haar foto wordt genomen als deel van een of andere vorm van publiciteit, stemt de winnaar ermee in dat zijn/haar foto kan worden gebruikt voor publiciteit, promoties, drukwerk of uitzendingen, zonder hiervoor te worden vergoed, voor een periode van 5 jaar na afloop van de Actieperiode.
 5. Als de Actie niet kan verlopen zoals gepland om redenen buiten de controle van de Organisator die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of correct verloop van deze Actie corrumperen of aantasten (inclusief maar niet beperkt tot knoeien, ongeoorloofde tussenkomsten, fraude, technische storingen of andere oorzaken, gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de controle van de Organisator liggen), behoudt de Organisator zich het recht voor (gebonden aan eventuele schriftelijke instructies onder de toepasselijke wetgeving) om alle personen te diskwalificeren die het deelnameproces verstoren of om de Promotie aan te passen of te annuleren.
 6. De Organisator is niet verantwoordelijk voor onvolledige, verloren of onleesbare deelnames of deelnames die niet succesvol werden voltooid door fouten bij de invoer of door technische fouten of storingen (bijv. technische storingen, storingen in computerhardware of -software, netwerk- of server storingen) van welke aard dan ook.
 7. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt op geen enkele  wijze de aansprakelijkheid van de organisator voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of voor fraude, of enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet mag worden beperkt of uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. Dit in acht nemend is de Organisator niet aansprakelijk voor vertragingen en/of het niet nakomen van verplichtingen jegens de winnaar of andere deelnemers die worden veroorzaakt door:

i.     technische problemen van welke aard dan ook die de deelname aan de prijstrekking van welk persoon dan ook kunnen beperken of voorkomen;

ii.      elk verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met de toekenning of het genot van de Prijs;

iii.     elke handeling of nalatigheid van een derde partij, inclusief een derde partij die betrokken is bij het leveren van diensten die relevant zijn voor de prijs; of

iv.  alle andere gebeurtenissen buiten de controle van de Organisator die ertoe kunnen leiden dat de prijstrekking wordt verstoord of vervalst, of die kunnen leiden tot verlies van of schade aan de winnaar of de prijs tijdens het transport naar de winnaar; of

v.          elke andere aansprakelijkheid, behalve bij het niet nakomen van een van zijn essentiële verplichtingen van de Organisator onder deze voorwaarden.  

 1. De Organisator verwerkt de gegevens die de deelnemers verstrekken bij hun deelname aan de Actie. Alle persoonlijke informatie zal door Deliveroo alleen worden verwerkt voor het afhandelen van de Actie, in overeenstemming met het Privacybeleid van Deliveroo op https://deliveroo.be/nl/privacy en te allen tijde in overeenstemming met de EU-richtlijnen 95/46/EC (Richtlijn inzake Gegevensbescherming) of 2002/58/EC (e-privacyrichtlijn) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU 2016/679) (en alle wetten of voorschriften die hetzelfde inhouden).
 2. Deze Voorwaarden vallen onder het Belgische recht. Bij geschillen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de rechtbank van zijn/haar woonplaats. Zie het Privacybeleid van Deliveroo voor meer informatie over hoe Deliveroo je persoonlijke gegevens verwerkt en je privacyrechten.
 3. Als je vragen of klachten hebt over de Actie, neem dan contact met ons op via hello@deliveroo.be.
 4. De organisator van de Actie is Deliveroo Belgium SRL (handelend onder de naam Deliveroo), een besloten vennootschap gevestigd in België, met maatschappelijke zetel op de Belliardstraat 51/53, 1040 Brussel en met ondernemingsnummer  0633.775.036.
Deliveroo application

Download de App op iPhone of Android

Deliveroo iPhone application
Deliveroo Android application