Terms

Terms and conditions – MakeMeAPPy(NL)

Deze spelreglement bevat de algemene regels die van toepassing zijn op de door de ondernemingen georganiseerde prijsvraag:

  • Subleeme SA bekend onder de handelsnaam "Bsit", met maatschappelijke zetel op de  Louizalaan 120, 1050 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0632.842.351 en met als BTW-nummer BE0632842351 (hierna "Bsit").
  • Deliveroo Belgium SPRL, bekend onder de handelsnaam Deliveroo, met maatschappelijke zetel op de Munsterstraat 10, 1000 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0633.775.036 en met als BTW-nummer BE0633775036 (hierna "Deliveroo").
  • ListMinut SA, bekend onder de handelsnaam ListMinut, met maatschappelijke zetel te Avenue des Rossignols, 12 tot 1310 La Hulpe en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Nijvel) onder het nummer 0503.832.450, en met als BTW-nummer BE0503832450 (hierna "ListMinut").
  • Heetch Belgium SPRL, bekend onder de handelsnaam Heetch met maatschappelijke zetel Antoine Dansaertstraat, 102 te 1000 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0662.444.078, en met het BTW-nummer BE0662444078 (hierna "Heetch").

Gezamenlijk aangeduid als "Vennootschappen", "de Organiserende Vennootschappen";

Artikel 1 – Deelname criteria

Het spelreglement staat open voor alle volwassenen in België op het moment van het wedstrijdspel.

In het specifieke geval waarin minderjarigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het wedstrijdspel, is dit onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van een ouder of een persoon met wettelijke verantwoordelijkheid.

De deelname aan het wedstrijdspel impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van het spelreglement.

Artikel 2 - Beschrijvingen van de voorwaarden voor deelname en selectie

de winnaar

2.1 Het wedstrijdspel kan bestaan uit deelname aan publicaties op sociale netwerken of deelnames via formulieren en vragenlijsten op de websites van de Organiserende Vennootschappen.

Met betrekking tot het geval van deelname via sociale netwerken, wordt de deelnemer die wenst deel te nemen aan het wedstrijdspel, uitgenodigd om bijvoorbeeld het account van de Organiserende Vennootschappen en / of zijn commerciële partners te volgen, om de publicatie opnieuw te posten en eventueel een publicatie te plaatsen volgens de beschreven modaliteiten.

Met betrekking tot het geval van deelname via een internetformulier met antwoord (en) op een of meer vragen, wordt de deelnemer die wenst deel te nemen aan het wedstrijdspel uitgenodigd om een vragenlijst met een aantal vragen te beantwoorden. De  beste score geeft toegang tot deelname aan de trekking. Deze procedure bepaalt de winnaar.

In het geval van deelname via het internet, moet de deelnemer zijn wens om deel te nemen aan het  wedstrijdspel aangeven door het aanvraagformulier op te sturen. Een of meer kandidaten worden geselecteerd uit de ontvangen formulieren op basis van de motivaties die door de kandidaat worden gegeven.

2.2 Details van de lotingprocedure voor de winnaar:

Deelnemers die in aanmerking komen om deel te nemen aan het wedstrijdspel en met succes hun deelname hebben voltooid, zullen worden gekozen volgens de lotingprocedure.

De lotingprocedure houdt in dat de e deelnemers worden geïnventariseerd en genummerd in een leeg document. Vervolgens wordt een generator voor willekeurige getallen gebruikt om een waarde tussen 1 en de hoogste invoer in het document te maken. De persoon of de personen die overeenkomt met deze waarde in het document wordt(en) aangeduid als winnaar, op voorwaarde dat de regels worden nageleefd.

De loting wordt gefilmd, de video is op aanvraag beschikbaar.

2.3 In alle gevallen, ongeacht de methode van deelname en selectie van de winnaar, behouden de Organiserende Vennootschappen zich het recht voor om een extra selectie te maken uit de deelnames op basis van de motivaties en de onmiddellijke beschikbaarheid van de kandidaat, een en ander afhankelijk van de specifieke kenmerken van het wedstrijdspel.

Na identificatie van de winnaar, kan deze nog steeds worden vervangen in overeenstemming met artikel 7.

Artikel 3 - Data en duur van het wedstrijdspel

De duur van het wedstrijdspel is van 03/09/2018 tot 30/09/2018.

De duur wordt duidelijk aangegeven in alle advertentiekanalen (e-mails, blog, enz.) die het wedstrijdspel aan het publiek presenteren.

Artikel 4 - Geschenken om te winnen

Te winnen geschenken zullen duidelijk worden gespecificeerd en gepresenteerd aan het publiek.

Deze te winnen geschenken zijn persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet inwisselbaar voor een ander geschenk of contant geld.

Artikel 5 - Winnaar waarschuwing en intrekking van de prijs

De winnaar van het wedstrijdspel worden op de hoogte gebracht volgens de gebruikte participatiemiddelen, dat wil zeggen:

  •  hetzij door een directe boodschap en / of een opmerking voor de deelnemers op de sociale netwerken;
  • Of via een e-mail als de deelnemer zijn / haar contactgegevens heeft gedeeld;

De voorwaarden voor overhandiging van de prijs worden rechtstreeks aan de winnaar vermeld. Deze laatste variëren naargelang de prijssoort, bijvoorbeeld: handaflevering, levering aan huis, verzending van een kortingscode per e-mail of per post, enz.

Zodra de prijs is overhandigd, valt het onder de verantwoordelijkheid van de winnaar. Elk verlies of rendement en de bijbehorende kosten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Organiserende Vennootschappen.

Artikel 6 - Identificatie van de winnaar

De winnaar kan en gaat ermee akkoord te worden geïdentificeerd door hun gebruikersnaam of hun eigen naam en achternaam op de sociale netwerken van de Organiserende Vennootschappen. .

De winnaar gaat ermee akkoord deel te nemen aan verschillende promotionele activiteiten, inclusief foto's, video's met hun prijzen met voorafgaande toestemming en zonder financiële compensatie.

Deze promotionele acties kunnen worden gepubliceerd op blogs, sociale netwerken of uitgezonden tijdens reclamecampagnes van de Organiserende Vennootschappen.

Artikel 7 - Bepaalde grenzen

7.1 Tenzij anders vermeld, is slechts één inzending per persoon toegestaan. Elke deelname die in strijd is met dit principe zal als ongeldig worden beschouwd.

Elke deelname waarvan wordt verondersteld dat ze een verdenking van fraude met zich meebrengt, zal ook als ongeldig worden beschouwd, bijvoorbeeld elke manipulatie van computergegevens met betrekking tot het wedstrijdspel.

In dit geval behouden de Organiserende Vennootschappen zich het recht voor de verdachte persoon (personen) van fraude te diskwalificeren en / of het wedstrijdspel te annuleren, onverminderd van de verantwoordelijkheid van de fraudeur (s).

7.2 Het personeel van de Organiserende Vennootschappen, eventuele onderaannemers, consultants, communicatiebureaus en de Partners van het wedstrijdspel mogen niet persoonlijk of via een familielid deelnemen aan het wedstrijdspel.

Artikel 8 - Persoonsgegevens

Alle Organiserende Vennootschappen verbinden zich ertoe alle regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te leven, waaronder de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Persoonsgegevens zoals de naam, het e-mailadres en/of postadres, telefoonnummers van deelnemers worden behandeld volgens het Privacybeleid van elk van de Organiserende Vennootschappen.

De duur van de verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot de duur van het wedstrijdspel.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar Bsit op het aangegeven e-mailadres: legal@bsit.com.

Neem voor elke aanvraag contact op met Deliveroo via e-mail op het aangegeven e-mailadres: marketing.benelux@deliveroo.com

Voor vragen kunt u contact opnemen met ListMinut per e-mail op het aangegeven e-mailadres: jonathan@listminut.com

Neem voor vragen contact op met Heetch via e-mail op: kristell@heetch.com

Artikel 9 - Procedures voor geschillen of klachten in verband met de wedstrijdspel

Voor elk geschil, klacht met betrekking tot het wedstrijdspel:

  • neem contact op met Bsit via de  e-mail legal@bsit.com of per post op het aangegeven adres: Subleeme SA Louizalaan 120, 1050 Brussel, België.
  • neem contact op met Deliveroo via de e-mail marketing.benelux@deliveroo.com of per post op het aangegeven adres: Deliveroo Belgium SPRL, Munsterstraat 10, 1000 Brussel
  • neem contact op met ListMinut via de e-mail jonathan@listminut.com of per post op het aangegeven adres: ListMinut S.A., Cantersteen 10, 1000 Brussel
  • neem contact op met Heetch per e-mail kristell@heetch.com of per post op het aangegeven adres: Heetch Belgium SPRL, Antoine Dansaertstraat 102, 1000 Brussel
Deliveroo application

Download de App op iPhone of Android

Deliveroo iPhone application
Deliveroo Android application